Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Offertes

 • Onze offertes zijn vrijblijvend en verbinden geenszins onze firma. Behoudens andersluidende vermeldingen is de geldigheid beperkt tot 1 maand vanaf de opmaakdatum.
 • Ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen en/of monsters worden enkel verstrekt op uitdrukkelijk verzoek van de klant en zijn volledig voor zijn rekening. Deze documenten mogen onder geen beding vermenigvuldigd noch aan derden ter hand gesteld worden.

2. Bestellingen drukwerken, logo's enz...

 • Bestellingen gebeuren uitdrukkelijk schriftelijk, of via onze Webshop
 • Het uitvoeren, onder welke vorm ook van een voorgelegd model, geschiedt uitsluitend op risico van de besteller. Wij wijzen derhalve iedere verantwoordelijkheid af inzake burgerlijke vervolgingen wegens namaak of auteursrechten. De opdrachtgever wordt geacht het recht verworven te hebben van de eigenaar van het model of de houder van het auteursrecht.
 • Alle bestellingen die worden overgemaakt voor de rekening van een derde, ook indien zij aan deze laatste moeten gefactureerd worden, verbinden de besteller, die verantwoordelijk is voor de betaling, indien de derde in gebreke mocht blijven.

3. Toepasselijk recht

 • Tussen partijen is het Belgisch recht toepasselijk.

4. Leveringstermijn

 • De leveringstermijnen zijn vrijblijvend.
 • De koper kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 • De vertraging in levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulati van de bestelling.
 • Sommige categorieën worden niet uitgeleverd kijk goed bij de bestelbevstiging wat u aanduid afhaal of levering

5. Klachten

 • De klachten dienen binnen de 8 dagen, na ontvangst van de factuur en/of levering schriftelijk gemeld te worden.

6. Betalingen

 • Al de facturen zijn contant betaalbaar in onze magazijnen of via onze Webshop
 • Dit nog voor de goederen bij de klant zijn aangeleverd. De aanlevering of uitlevering gebeurt pas na ontvangst van de gelden.
 • Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, zal een intrest van 12% van rechtswege verschuldigd zijn zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
 • Bij wanbetaling is tevens een schadevergoeding verschuldigd forfaitair geraamd op 10% van het factuurbedrag, zonder afbreuk te doen van alle andere rechten en vorderingen, schadeloosstellingen en intresten.
 • Bij niet-betaling van de factuur of van de wissel op de vervaldag zijn als de nog verschuldigde bedragen ineens en onmiddellijk opeisbaar.
 • Het wisselrisico is ten laste van de koper.

7. Kredietwaardigheid

 • Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschonden wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper, en op aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de overeenkomst in vraag stellen, behouden wij ons het recht voor van de koper een waarborg te eisen voor de volledige uitvoering der overeenkomst.

8. Betwistingen

 • Van al de betwistingen tussen partijen is hetzij het Vredegerecht hetzij de Rechtbank van het arrondissement Turnhout exclusief bevoegd.

10. Verborgen gebreken

 • De verkoper dient de koper niet te vrijwaren voor verborgen gebreken.

11. Artikelen assorti

Goederen zoals bv. pluche, pvc, theedoeken, speelgoed, gadgets, enz enz. Die niet per kleur verpakt zitten na levering van onze fabrikant. Die dus met meerdere kleuren in één pak of doos zitten. Zullen bij bestelling van meerdere stuks of aantallen van één en het zelfde artikel automatisch ook in mix kleur worden uitgeleverd. De kleur kan enkel worden gekozen aan de prijsklasse van particulier en bestelling per stuk! Al geeft de eindklant een bepaalde kleur op bij bestelling van meerdere stukken dan nog leveren wij deze uit in mix van kleur en zijn wij niet gebonden ons te houden aan de vraag van de klant en de kleur. Dit om onze lage prijzen te kunnen blijven garanderen en te zorgen dat ieder consument die wil bestellen per stuk nog de kleur naar wens kan bestellen ( per stuk/ prijs particulier.). Bij speciale vraag kan de consument steeds contact nemen via Mail met de vraag van de meerkost als deze een bepaalde kleur in groter aantal zou willen verkrijgen. Nog dient de klant dan rekening te houden dat dit niet steeds kan worden uitgevoerd. Wel kan dit na overleg en goedkeuring van onzerwege na de nodige Mail's in overleg met de eind klant.

12. Retourneren

Retourneren onder welke omstandigheden ook zijn ten kosten van de koper, Alvorens iets te retourneren dient er eerst contact te zijn met de verkoper. Om te kijken of de retour wel veroorloofd is. Wij hanteren onder geen beding geen enkele vorm niet tevreden geld terug voorwaarden. wij trachten onze producten zo duidelijk mogelijk weer te geven, en indien er een onduidelijkheid is staan wij de koper graag te woord voor verdere info zodat de koper weet wat hij of zij aankoopt. Tevens zijn ook al onze producten beschikbaar in onze cash and carry indien de klant het product graag nader bekijkt alvorens over te gaan tot aankoop.


UA-133285475-1